הענבים

הענבים » בקרת איכות ותעודות תקן

בקרת איכות ותעודות תקן

מאת: אורלי אזולאי, מנהלת אבטחת איכות ובקרת איכות, ענבי טלי

 

תקן GLOBALG.A.P :

תקן גלובלגאפ למשק החקלאי הוא התקן הבינלאומי לבטיחות המזון הנפוץ ביותר בחקלאות. התקן מבוסס על התפישה הרעיונית של יישום תנאי גידול, מיון ואריזה נאותים
(GAP – Good Agricultural Practice) ועוסק בנושאים הבאים:
א. בטיחות מזון – קריטריונים של בטיחות מזון הנגזרים מיישום עקרונות HACCP לניתוח נקודות בקרה חשובות בתהליכי הגידול והאריזה ובחינת סיכונים שונים למזון.

ב. הגנה על הסביבה – הגנת הסביבה באמצעות יישום של טכניקות גידול מיטביות המתוכננות להקטין ככל האפשר את ההשפעה השלילית של החקלאות על הסביבה.

ג. בריאות העובדים, בטיחות ורווחה – הגדרת קריטריונים בינלאומיים לשמירה על בריאות ובטיחות העובדים והעלאת המודעות והאחריות לרווחתם. 
     הארגון מחוייב להירשם במאגר המידע של גלובלגאפ ולקבל מספר גלובלגאפ אישי המלווה את המשק כל הזמן.
ענבי טלי מתנהלים כקבוצת מגדלים – PMO – בקבוצה חברים 45 מגדלי ענבים אשר התחייבו לעמוד בכל התנאים הנדרשים לפי תקן הגלובלגאפ. מנהלת אבטחת האיכות עורכת מבדקים פנימיים מדי שנה כדי לוודא שהמגדלים עומדים בדרישות התקן. כמו-כן מדי שנה מגיע סוקר מטעם המכון לבקרה ואיכות – IQC, עורך מבדק איכות להנהלת הקבוצה ולאחר מכן דוגם מספר חקלאים מתוך הקבוצה למבדק אישי

9001 ISO :

 ISO 9001 הוא תקן בינלאומי לניהול האיכות בארגון. התקן כולל מערכת נהלים והנחיות עבודה להבטחת מערכת ניהול איכותית ויעילה בארגון ומספק מסגרת שיטתית לניהול התהליכים העסקיים של הארגון. התקן מתמקד בשמונה עקרונות של ניהול איכותי, היכולים לשמש את ההנהלה להובלת הארגון לשיפור מתמיד: התמקדות בלקוח ,מנהיגות, מעורבות עובדים, גישה תהליכית, גישה מערכתית לניהול, קבלת החלטות, ותועלת הדדית ביחסים עם הספקים.

אנו בענבי טלי – מושב לכיש מתחייבים לשפר באופן מתמיד את האפקטיביות של מערכת ניהול האיכות באמצעות בדיקה תקופתית של מדיניות האיכות, שאיפה לעמידה במטרות האיכות ועדכון המטרות בהתאם לתנאים המשתנים, שימוש בתוצאות המבדקים הפנימיים, בקרת אי התאמות, ניתוח נתונים, פעולות מתקנות ומונעות וסקרי הנהלה.

בקרת איכות פנים ארגונית לכל משטח ענבים:

כל משטח ענבים המגיע למתקן השיווק של ענבי טלי, מסומן על ידי המגדל במדבקת ברקוד המכילה בתוכה את שם המגדל, זן הענבים ומספר החלקה ממנה נבצרו הענבים. כך אנו שומרים על אנונימיות של המגדל בכל תהליך בקרת האיכות. במתקן השיווק המשטח מסומן בברקוד ממוספר המלווה אותו מרגע זה ועד הלקוח, דבר המאפשר לנו בכל רגע נתון הבטחת עקיבות וזיהוי מלא למשטח.
כל משטח עובר בקרת איכות לפי פרמטרים מוגדרים מראש, מדידים וקבועים ורק אח"כ משווק לכל חלקי הארץ.
בחדר בקרת האיכות של ענבי טלי בודקים פרמטרים רבים כמו מידת המתיקות של הענבים, ממוצע קוטר גרגר, אריזת הענבים בסלסילות באופן אחיד ונקי מפגמים ועוד. תוצאות הבדיקה ישוקללו, בהתאם לכל הקריטריונים המוגדרים, לקבלת ציון איכות סופי למשטח. ציון איכות זה יקבע גם את התמורה הכספית שיקבל החקלאי. התוצאה: המרצת המגדל לגידול איכותי של הענבים.

פיקוח מעבדה בלתי תלויה:

המגדל יתחיל לבצור רק לאחר שהוסמך לתקן GLOBALGAP, עבר בדיקת שאריות חומרי הדברה וקיבל אישור מסדרן השיווק או מהאגרונום על התאמת הפרי לדרישות.
• בדיקות שאריתיות חומרי הדברה נערכות אצל כל מגדלי הקבוצה, באופן שוטף, באמצעות מעבדה בלתי תלויה, ע"י חברה המספקת שרותי דגימה ובקרה בתחום – באחריות האגרונום המלווה את קבוצת המגדלים של ענבי טלי. הבדיקות מתבססות על מערך מיפוי ממוחשב של כל החלקות (GIS ) תוך מתן גישה ישירה לחברה הבודקת ליומני הריסוס הממוחשבים של כל המגדלים. לא תינתן התראה מוקדמת למגדלים על מועדי ביצוע הדגימות, אשר יילקחו מסככת השיווק ומהכרמים בהתאם להחלטת חברת אבטחת המזון.
• התוצאות מרוכזות ומנותחות ע"י החברה החיצונית ומועברות לידיעת צוות התפעול והאגרונום המלווה.
• האגרונום מבקר את תדירות ביצוע הבדיקות כך שיכללו את כל מגדלי הקבוצה.
• במקרים של קבלת תוצאה של חריגה מהרמה שנקבעה בתקן, יופסק מידית שיווק הענבים של המגדל ליעד הרלוונטי.
• האגרונום המלווה בתאום עם השיווק של ענבי טלי מושב לכיש יחליטו על המשך טיפול נדרש מול הלקוח (השמדת פרי, מיון, החזרה מהנמל וכד').
• הפרי מאותה חלקה ייבדק שוב, ורק לאחר קבלת תוצאות תקינות יוכל המגדל לשווק שוב את תוצרתו במסגרת קבוצת המגדלים.